Wydrukuj tę stronę

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dla kandydatów do pracy (rekrutacja).

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

[Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Browar Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100), ul. Bolesława Chrobrego 26, posiadająca NIP 752-00-05-384; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod nr KRS 0000048856.

 

[Kontakt]

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: lub telefonicznej: + 48 (77) 40 39 100

 

[Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania]

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w oparciu o Kodeks pracy.

 

[Prawnie uzasadniony interes] 

Prawnie uzasadnionym interesem, na który może powołać się Administrator, jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności.

 

[Zakres przetwarzanych danych osobowych]

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko pracy lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu.

 

 

[PRAWA OSÓB - prawo dostępu do danych osobowych]

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

[Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego]

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

[Odbiorcy danych]

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe firmom świadczącym dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

 

[Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aby wejść do serwisu proszę wybrać:

Mam ukończone 18 lat

logo
Copyright by Browar Namysłów 2010
Browar jest właścicielem marek Namysłów, Zamkowe, Malina, Kozackie, Złoty Denar